ใช้ไม้อย่างรักษ์โลก

....
ถ้ากล่าวถึงการใช้ “ไม้” ไม่จำเป็นว่าจะต้องยึดว่าเป็น “สัก มะค่า แดง ประดู่ เต็งไทย ฯลฯ” หรือ “ไม้สวย ไม้ไม่สวย หน้าใหญ่ หน้าเล็ก ไม้ยาว ไม้สั้น” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เราควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลัก ลองกลับมาพิจารณาใช้ไม้อีกครั้ง สิครับ
...

           จริงอยู่ที่ภาวะโลกร้อนเป็นสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องตระหนัก ท่านคงเคยได้ยินการรณรงค์ให้ “ช่วยกันปลูกต้นไม้ หยุดตัดไม้ทำลายป่า” นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ แต่ก็ไม่เคยมีหน่วยงานสากลใด ที่บอกให้เราเลิกใช้ “ไม้” แล้วใครล่ะที่บอกให้เราเลิกใช้ไม้ ก็บริษัทที่ผลิต หรือจัดจำหน่าย วัสดุทดแทนประเภทต่างๆ ที่บอกเราเช่นนั้น โดยที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงเลยว่า วัสดุเหล่านั้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามคำโฆษณา เช่นนั้นจริงหรือ?  แล้วถ้าจะใช้”ไม้” หลายท่านคงสงสัย ถ้าไม่ตัดไม้ ทำลายป่า แล้วเราจะนำไม้จากที่ไหนมาใช้?
           ถ้าประเทศไทยมี “ข้าว” เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ หลายประเทศในโลกนี้ ก็มี “ไม้” เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา เช่น มาเลเซีย ที่อุตสาหกรรมไม้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีการวางแผนตั้งแต่การปลูกป่า ไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ลาวและพม่า ที่มีทรัพยากรไม้อยู่เป็นจำนวนมาก และยังจำเป็นต้องใช้ไม้เหล่านี้ในการหารายได้เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคในประเทศ ไปจนถึง ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง อเมริกา ออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศในยุโรป ก็มีการทำอุตสาหกรรมป่าไม้กันอย่างแพร่หลาย โดยไม่ใช่การตัดไม้มาใช้อย่างเดียว แต่มีการวางแผนในการปลูกป่าในเชิงพาณิชย์ และปลูกป่าทดแทนอย่างเข้มแข็


 1
2


...การทำงานไม้ ก็เหมือนการเขียนหนังสือด้วยดินสอ จะเขียนผิด เขียน ถูก เขียนดี เขียนไม่ดี ก็จบอยู่ใน ดินสอ กระดาษ ยางลบ แต่ถ้าคุณเขียนหนังสือด้วยวิธีอื่น จะเขียนด้วยปากกา จะพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  ลองคิดดูครับถ้าลงกระดาษไปแล้วเขียนผิด เขียนไม่ดี การแก้ไขมันไม่ง่ายเหมือนใช้ยางลบหรอกนะครับ... แล้วถ้าเทียบเป็นการสร้างบ้านล่ะ?...

ไม้เป็นวัสดุที่มนุษย์ใช้ประโยชน์มานับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้ไม้ทำประโยชน์ในชีวิตประจำวันอยู่ แม้ว่าจะมีวัสดุชนิดอื่นๆที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กระแสภาวะโลกร้อนกำลังเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องตระหนักมากยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับว่า ต้นไม้ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ แต่จากศึกษาพบว่า การปลูกป่าไม้ในบริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรและบริเวณขั้วโลกนั้นมีผลทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นเนื่องจากการคายความชื้นสู่บรรยากาศ แต่การปลูกต้นไม้ในเขตป่าร้อนชื้นนั้นจะสามารถชะลอการเกิดภาวะโลกร้อนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ป่าไม้และต้นไม้ ก็ยังเป็นสิ่งให้ประโยชน์แก่มนุษย์โดยอ้อม ดังที่มีนักวิชาการกล่าวไว้ว่า ถ้าคิดประมาณคุณค่าทางเศรษฐกิจของต้นไม้ในการผลิตก๊าซออกซิเจน  ดูดสารพิษ  ดูดซับความร้อน รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคและบริโภคแล้วไม้ขนาดใหญ่หนึ่งต้นจะมีมูลค่าต้นละ 1,000,000 บาท เลยทีเดียว

ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น การใช้ไม้ยังเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการนำมาก่อสร้าง ที่พักอาศัย อาคารสาธารณะ ทั้งในส่วนโครงสร้าง วัสดุตกแต่ง จนถึงเฟอร์นิเจอร์ เห็นได้จาก IKEA บริษัทเฟอร์นิเจอร์ระดับโลก ซึ่งมีสาขาและฐานการผลิตทั่วโลก ก็ยังให้ความสนใจในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ หรือ MUJI เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังของญี่ปุ่น ก็เลือกใช้ไม้เป็นวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น  

ปัจจุบัน เมื่อพิจารณาถึงการก่อสร้างต่างๆในประเทศไทย พบว่า อัตราการใช้ไม้เป็นส่วนประกอบต่างๆมีปริมาณลดลงอย่างมาก เนื่องจากมีวัสดุมากมายหลากหลายให้ผู้อยู่อาศัย เจ้าของกิจการ สถาปนิก วิศวกร ได้เลือกใช้ตามความต้องการ โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน การดูแลรักษา ความทนทานโดยเฉพาะการใช้งานนอกอาคาร และสิ่งสำคัญคือ การนำไม้มาใช้ต้องผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐาน มิเช่นนั้นจะมีปัญหาต่างๆตามมามากมาย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทำให้ผู้คนทั่วไปจึงเลือกใช้วัสดุประเภทอื่นเข้ามาทดแทนการใช้ไม้

แต่หากเราพิจารณาลึกลงไป จะพบว่า ไม้เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดเดียวที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกทดแทนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ เช่น น้ำมัน ที่นำมาผลิตพลาสติกประเภทต่างๆ หิน ที่นำมาผลิตปูนซีเมนต์ รวมไปถึงการใช้พลังงานในการผลิตออกมาเป็นวัสดุสำเร็จรูป นอกจากนี้หากเปรียบเทียบกับวัสดุใหม่ๆที่มุ่งผลิตออกมาเพื่อทดแทนการใช้ไม้โดยเฉพาะ เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่น MDF ไม้บอร์ดต่างๆ ไม้ลามิเนต จะพบว่า วัสดุเหล่านี้มีกระบวนการผลิตที่สิ้นเปลืองพลังงานกว่ามาก และยังต้องใช้สารเคมีเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตอีกด้วย ไม้มีคุณสมบัติที่เป็นฉนวนกันได้ทั้งความร้อนและความเย็น ดังเช่น การปูพื้นด้วยไม้ ทำให้เครื่องปรับอากาศของท่านประหยัดไฟฟ้ามากกว่าพื้นที่เป็นกระเบื้อง นอกจากนี้ ไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ การป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีมีขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจน 

....แล้วเราควรทำอย่างไร ?? ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้ ย่อมสนับสนุนให้ท่านใช้ไม้อย่างแน่นอน แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตเช่นเราก็คือ ต้องผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ ลดการสูญเสีย และทำความเข้าใจกับผู้บริโภคอย่างตรงไปตรงมา เลือกชนิดของไม้ให้เหมาะสมกับงาน จนถึงแนะนำวัสดุอื่นทดแทน  เช่น หากท่านต้องการกรุฝาผนังภายนอก ก็ควรใช้วัสดุประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือวัสดุทดแทนไม้อื่นๆ เพราะสามารถทนทานต่อลมฟ้าอากาศได้นานกว่าไม้ธรรมชาติ

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ต้องการชี้ให้ท่านเห็นว่า ไม่ว่าท่านใช้วัสดุชนิดใด ก็เท่ากับใช้ทรัพยากรฯทั้งสิ้น
การปลูกต้นไม้เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้บางส่วน
แต่การหยุดใช้ไม้แล้วไปใช้ทรัพยากรอื่นๆ
 ไม่ใช่สิ่งสำคัญ เท่ากับการที่เราต้องช่วยกันตระหนักถึงการ
ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างคุ้มค่า.

BACK

2